Dogfrisbee: USDDN European Championships 2012DiscDog: USDDN European Championships 2012

Weer een Europees Kampioenschap dogfrisbee in de boeken, dit jaar in Poznan, Polen. Met zo’n 360 teams was het dit jaar niet alleen de grootste dogfrisbee wedstrijd in europa, maar zelfs de grootste ter wereld. Drie dagen lang werd er van acht uur ‘s ochtends tot in de avond gestreden om de titel in de diverse disciplines. Het is maar goed dat het EK dit jaar in Polen plaats vond, want het Poolse organisatieteam is als geen ander in staat om zo’n groot aantal soepeltjes af te wikkelen.

Trophies of the USDDN European Championships 2012

Op vrijdag werd de start gemaakt met afstandsdisciplines. Opmerkelijk was de Quadruped discipline, waarbij een afvalrace gespeeld wordt op basis van de geworpen (en gevangen) afstand. Door het grote aantal deelnemers met groot talent, was de eerste afvalronde bikkelhard: 7 van de 10 deelnemers per poule vielen in de eerste ronde af. Een verraderlijke zijwind en een smal veld zorgden er bovendien voor dat veel teams moeite hadden om binnen de lijnen van het veld te blijven. De trofeeën die aan de zijkant van het veld waren opgesteld, waren dan ook meer dan eens het onbedoelde doelwit van afgedwaalde schijven. Veel teams moesten het veld met een teleurstellende score van nul meter verlaten en even leek iedere gevangen schijf bijna een garantie voor kwalificatie in de volgende ronde. Gelukkig wisten een aantal top spelers er toch nog een zeer spannende wedstrijd van te maken waarbij centimeters het verschil konden maken.

Op zaterdag startte de freestyle discipline, voor veel spelers en alle fotografen de meest aansprekende discipline. Met grote namen uit heel Europa beloofde dit een wedstrijd van hoog niveau te worden en dat maakten de deelnemers zeker waar! Spetterende shows van o.a. Frank Funke (DE), Jean McCollister (SLO), Lucka Schönova (CZ), Alen Soldic (CH), Ania Radomska (PL) en regerend kampioen Alena Smolikova (CZ) verzekerden dat alleen de allerbesten hier zouden winnen.

Het spektakel ging door op zondag, waar zich inmiddels een groot publiek verzameld had in de stralende zon. Wat de wedstrijden in Polen bijzonder maakt, is dat deze gehouden worden in openbare parken. Hierdoor trekken de wedstrijden enkele duizenden toeschouwers; ondenkbaar in bijna alle andere landen! Dit grote publiek is voor deelnemers natuurlijk ook bijzonder; veel teams deden hun best om het publiek te vermaken of te betrekken. Al snel ontstond er op zondag middag een nieuwe “traditie” waar spelers, al dan niet gehuld in hun nationale vlag, een ereronde langs het publiek renden om hen met een high-five te bedanken. Het Poolse publiek is gelukkig erg meegaand en ze stonden allemaal klaar om de spelers te onthalen!

Tegen het einde van de dag liep de spanning steeds verder op wie met de titel aan de haal zou gaan. Het niveau bleef zeer hoog en zeker tussen plaats vier en tien lagen de punten erg dicht bij elkaar. Een traditie uit voorgaande jaren werd ook dit jaar consequent nageleefd; elke speler werd na zijn laatste ronde door andere spelers in zijn of haar nationale vlag gehuld, voordat deze het veld verliet. Dikwijls ook door spelers uit een ander land, waardoor de sportiviteit onder “DiscDoggers” wel blijkt.

Frank Funke & Baffy speelden als klassement leider de laatste ronde freestyle van het EK. Een spetterend finale dat geen twijfels meer overliet. Traditiegetrouw bestormden Duitse teams na afloop het veld met de Duitse vlag en nog voordat het hoge woord van de jury eruit was, werd Frank met een papieren kroon bekroond. Eerder werd Frank op deze manier uitgeroepen tot kampioen door deelnemers en publiek tijdens het EK 2009 in Verden (Duitsland), waarna echter tot ieders verbazing de jury een andere beslissing nam en Frank tweede werd. Dit jaar was de jury het er echter volkomen mee eens, waardoor Frank Funke & Baffy de felbegeerde titel alsnog opstreken. Jean McCollister & Oli wisten hun tweede plaats gedurende het hele weekend te verdedigen en de derde plaats ging uit naar nieuw talent: Pavel Kos & Coffee.

Meer foto’s zijn te vinden op de bestelpagina.

Another dogfrisbee European Championship is in the books, this year in Poznan, Poland. With about 360 teams, this year it was not only the largest dogfrisbee contest in europe, but even the largest in the world. For three days they competed from eight o’clock in the morning until evening for the title in various disciplines. Good thing that this year’s European Championships took place in Poland, because the Polish organization team is uniquely capable of running such large numbers smoothly.

On Friday, the start was made with distance disciplines. Remarkable was the quadruped discipline which is played as a knockout game, based on thrown (and caught) distance. Due to the large number of very talented participants, first knock-out round was very tough: 7 out of 10 participants per group fell in the first round. Furthermore, many teams had difficulties to stay within the lines of the field due to treacherous crosswinds and a narrow field. More than once, the trophies that were set up on the side of the field were the unintended target of lost discs. Many teams had to leave the field with a disappointing score of zero meters and for a moment every caught disc almost seemed a guaranteed qualification for the next round. Fortunately some top players were still able to make it a very exciting match where centimeters could make the difference.

On Saturday the freestyle discipline started, the most appealing discipline for most players and all photographers. With big names from across Europe, it promised to be a competition of high level and the participants certainly did not let us down! Spectacular shows of Frank Funke (DE), Jean McCollister (SLO), Lucka Schönova (CZ), Alen Soldic (CH), Ania Radomska (PL), reigning champion Alena Smolikova (CZ) and others assured that only the very best would win here.

The show continued on Sunday, where a large crowd had gathered in the sun. What makes competitions in Poland so special is that they are held in public parks. These competitions attract several thousands of spectators, unimaginable in almost any other country! Ofcourse, these large crowds are special for participants too and many teams did their best to entertain and involve the audience. On Sunday afternoon a new “tradition” started where players, optionally dressed in their national flag, ran a lap of honor around the field, high-fiving the audience. Fortunately, the Polish audience is very accommodating and they were all cheering for the players!

By the end of the day, the excitement for who would take the title continued. The level remained very high and especially between place four and ten, the points were very close. A tradition from previous years was also abided consistently this year; After their final round, each player got wrapped in his or her national flag by other players before he or she left the field. Often also by players from another country, which definitely  speaks for the good sportsmanship under “DiscDoggers”.

Frank Funke & Baffy played the last freestyle round of the European Championships, as they were the intermediate division leader. A spectacular finale that left no doubt. German teams traditionally stormed the field with the German flag and even before the judges made their call, Frank was crowned with a paper crown. Previously, Frank was proclaimed “champion” this way by participants and spectators during the 2009 European Championships in Verden (Germany), but to everyone’s surprise, the judges decided otherwise and Frank took second. This year however, the judges fully agreed and Frank Funke & Baffy still achieved the title of European Champion! Jean McCollister & Oli successfully defended their second place throughout the weekend and third place went to talented rookie Pavel Kos & Coffee.

More photos are on the order page.